Statut

STATUT PRAWNY

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie reprezentowane jest przez Zarząd Koła, w którego skład wchodzą:

1.  Przewodniczący Zarządu – Rykała Wiesława                                                      

2.  Wiceprzewodniczący Zarządu Koła - Piotrowska Kinga

3.  Skarbnik Zarządu Koła - Di Pasquale Salvatore

4.  Sekretarz Zarządu Koła -  Bętkowska Danuta                                                                                        

5.  Członek - Burnatowska Elżbieta

6.  Członek - Dyląg Dorota

7.  Członek - Maśnik Małgorzata

8.  Członek - Pelczar Maria

9.  Członek - Biskup Katarzyna

 

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Przewodniczący - Socha Monika

2. Sekretarz - Zajdel Klaudia

3. Członek - Kinel Ewa

 

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
Wszelkie decyzje podejmowane są przez Zarząd demokratycznie - uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 50% członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się dwa razy w miesiącu, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Wszelkie umowy i inne akty prawne podpisują w imieniu Koła zawsze dwie osoby (przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz skarbnik lub sekretarz).
Do kompetencji Zarządu należy:
-  Kierowanie i zarządzanie wszystkimi placówkami i innymi służbami niezbędnymi do realizacji celów statutowych,
-  Reprezentowanie Koła na zewnątrz,
-  Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu Głównego i Zgromadzenia Elektorów,
-  Zarządzanie majątkiem i funduszami Koła oraz wykonywanie w związku z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
-  Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Koła i jednostek,
-  Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Koła i ustalenie dla nich porządku obrad,
-  Ustalenie rocznego budżetu oraz przestrzeganie dyscypliny finansowej,
-  Tworzenie placówek, sekcji, zespołów i innych form służących realizacji celów statutowych oraz, uchwalanie przedmiotu, zakresu i regulaminu ich działalności, według trybu określonego w Regulaminie Koła,
- Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zakładem pracy, w tym zatrudnienie i zwalnianie pracowników, z tym, że zatrudnienie księgowych i osób na stanowiskach kierowniczych wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zarządem Głównym Stowarzyszenia,
- Przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa,


Władze koła tworzy również Walne Zgromadzenie Członków, a organem kontroli jest Komisja Rewizyjna Koła.
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność statutową, finansową i organizacyjną Koła, składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu Koła i zgłasza wniosek
w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.