Informacja o wyborze oferty-mieszkalnictwo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe trening mieszklanictwa

Zapytanie ofertowe trening mieszklanictwa

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Zakończono postępowania przy zapytaniach ofertowych 1/2015, 2/2015, 3/2015.

Zapytania ofertowe

Dotyczy zamówienia usług audytu zewnętrznego

Dodatkowy nabór do projektu pn. „NASZA CHATA – lokal gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie.

Ogłasza dodatkowy nabór do projektu pn. „NASZA CHATA – lokal gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju”,którego Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działania 7.2,Poddziałania 7.2.1

Przyjmowanie zgłoszeń - Formularzy Rekrutacyjnych do 23 marca 2015r. do godziny 15:30

w PSONI – Koło w Rymanowie ul. Dworska 44 lub w ZAZ w Rymanowie Zdroju ul. PCK 3

W ramach dodatkowego naboru do Projektu zostanie zrekrutowana jedna osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym nieaktywna zawodowo w wieku od 18 do 64 lat.

I etapu rekrutacji:

1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie i zakwalifikowania w pierwszym etapie rekrutacji jest złożenie przez Kandydata/kę:

a. wypełnionego formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),

b. oświadczenie o statusie na rynku pracy (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu)

c. orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (do wglądu).

2. Formularz rekrutacyjny oraz wymienione powyżej oświadczenia wymienione w punkcie 1a-b muszą być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem Kandydata/ki wraz z datą ich wypełnienia.

3. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą na stronie internetowej PSONI (www.psouu-
rymanow.org), w siedzibie PSONI w Rymanowie ul. Dworska 40 i w Biurze Projektu w ZAZ

w Rymanowie Zdroju ul. PCK 3.

4. Po zakończeniu naboru dokumentów rekrutacyjnych Komisja Rekrutacyjna dokona weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych pod kątem spełnienia kryteriów formalnych.

5. Zostaną odrzucone dokumenty zgłoszeniowe niekompletne lub zawierające uchybienia formalnetakie jak:

a. brak spełnienia kryteriów formalnych projektu wymienionych w pkt.1 a-e,

b. brak podpisów Kandydata/ki na wymaganych dokumentach,

c. brak wymaganych danych.

6. Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną poinformowane e-mailowo lub telefonicznie o przejściu do II etapu rekrutacji.

7. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną poinformowane e-mailowo

lub telefonicznie.

II etapu rekrutacji:

1. Wszystkie osoby, które dostarczą komplet dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w pkt.1

i spełnią wymogi formalne wymienione w pkt..1a-e przystąpią do kolejnego etapu rekrutacji, który będzie prowadzony przez Doradcę Zawodowego i Psychologa.

2. Doradca Zawodowy i Psycholog na podstawie przedłożonych przez Kandydata/tkę dokumentów i przeprowadzonej rozmowy będą oceniali spełnienie poniższych kryteriów dostępu:

a. Miejsce zamieszkania: wieś – 1 pkt., miasto – 0 pkt.

b. Wykształcenie: brak-3 pkt., podstawowe/gimnazjalne -2 pkt, zawodowe/średnie-1 pkt.

c. Predyspozycje zawodowe związanych z branżą gastronomiczną oraz zdolności

3. Termin i miejsce rozmów z Doradca Zawodowym i Psychologiem zostaną wskazane Kandydatom/kom przez Asystenta koordynatora e- mailowo lub telefonicznie.

4. W przypadku niestawienia się na rozmowę z Doradcą Zawodowym i Psychologiem bez

wcześniejszego usprawiedliwienia i przełożenia terminu spotkania, Kandydat/ka nie podlega dalszej rekrutacji.

do wykonywania powierzonych obowiązków – od 1 pkt do 10pkt.

III etapu rekrutacji:

1. Na podstawie złożonych dokumentów i sumy punktów przyznanych przez Doradcę Zawodowego i Psychologa Komisja Rekrutacyjna w składzie: Koordynator projektu, Asystent Koordynatora,Doradca Zawodowy i Psycholog oraz menadżera (Kierownik ZAZ) utworzy listę podstawową -

1 osoba i rezerwową wg. malejącej liczby punktów z zachowaniem odpowiedniej proporcji K/

M (co najmniej 5/8K) i 70% ON z upośledzeniem w stopniu znacznym - zgodnie z przepisami

regulującymi funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej.

2. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej lub

innych uczestników/czek projektu.

3. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane telefonicznie (rozmowa lub SMS) do

dnia 23.03. 2015r.

4. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie zobowiązana będzie do uzupełnienia i dostarczenia w wyznaczonym terminie (podanym wraz z informacją o zakwalifikowaniu się Kandydata/tki do Projektu) następujących dokumentów:

a. Deklaracji przystąpienia do Projektu – załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,

b. Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

c. Zgoda na przetwarzanie wizerunku – załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

d. Orzeczenia o niepełnosprawności

osobiście do Biura Projektu lub drogą pocztową (pod adres: wyznaczonym przez Projektu terminie.

które stanowią załączniki do Regulaminu Uczestnictwa:

5. Wymienione powyżej dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem

Uczestnika/Uczestniczki wraz z datą wypełnienia dokumentów.

6. Komisja Rekrutacyjna dokona weryfikacji dokumentów wymienionych w punkcie VII.4.

7.Niedostarczenie wymienionych w pkt.4 dokumentów w wyznaczonym terminie będzie

skutkować wykreśleniem Uczestnika/czki z Projektu. W zaistniałej sytuacji do projektu zostanie

zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

8. Osoba z listy rezerwowej zakwalifikowana do projektu musi dostarczyć wymienione w pkt.4

dokumenty w terminie określonym przez Kierownika Projektu, jednakże nie później niż

w dniu pierwszych zaplanowanych zajęć/ warsztatów w Projekcie.

9. W uzasadnionych przypadkach, realizator projektu ma prawo zweryfikować wiarygodność danych podanych w formularzu rekrutacyjnym i załącznikach przez:

osobowych - załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,

a. sprawdzenie ich w odpowiednich instytucjach lub,

b. zobowiązanie uczestników do przedłożenia stosownych dokumentów.

Z wybraną osobą zostanie podpisana umowa o pracę na czas określony tj. do 30.09.2015r.

Celem głównym jest: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej u co najmniej 12 ON (8 K) z 16 ON (10 K) poprzez zatrudnienie w ZAZ w Rymanowie do 30.IX.2015r. i podjęcie zatrudnienia przez minimum 6 ON przez co najmniej 3 m-ce po zakończeniu projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: www. nasza-chata.org.pl.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania.