O nas

                Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie zlokalizowany jest przy ul. Dworskiej 40, jest placówką Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło. Placówka dysponuje 33 miejscami dla kobiet i mężczyzn z terenu powiatu krośnieńskiego, sanockiego i brzozowskiego. Przedział wiekowy tej grupy osób to 21-52 lata.

Są to osoby z:

  • umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 11 osób

  • znacznym stopniem niepełnosprawności – 18 osób

 

       Dom jest placówką pobytu dziennego, działa 8 godz. dziennie, 5 dni w tygodniu. ŚDS w Rymanowie jest domem typu B. Wsparcie takie można uznać za uwieńczenie sukcesem, jeśli spowoduje samodzielne ( w miarę możliwości uczestnika) funkcjonowanie osoby korzystającej ze wsparcia w jej naturalnym środowisku społecznym przy obustronnej akceptacji. Pobyt osoby z niepełnosprawnością intelektualną w Środowiskowym Domu Samopomocy powinien być ograniczony w czasie (jeśli to możliwe) i zakończony powrotem do środowiska rodzinnego i w miarę samodzielnego w nim funkcjonowania lub przejściem kolejno do Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej, a nawet uzyskania zatrudnienia na rynku pracy. Celem Środowiskowego Domu jest prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji umożliwiającej osobom dotkniętym zaburzeniami przywrócenie i rozwijanie umiejętności dotyczących możliwości samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, w tym przywrócenie ich do społeczeństwa jako pełnowartościowych i samodzielnych członków danego społeczeństwa. Rehabilitacja psychospołeczna realizowana jest poprzez usługi opiekuńcze, które przywracają usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, edukacyjno-terapeutyczne. Celem ŚDS-u jest stworzenie osobom do niego zakwalifikowanym, systemu oparcia społecznego poprzez zaspokajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych, ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Zakres i poziom świadczeń jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Do podstawowych świadczeń ŚDS należy:

-  organizacja całokształtu spraw związanych z życiem osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania.

-  prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej rozumianej jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia poprzez użytkowników poprawy jakości życia, samodzielnego funkcjonowania oraz powstrzymywania postępującej regresji.

-  reprezentowanie interesów niepełnosprawnych w społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie społecznej dekompensacji

-  dążenie do pełnej integracji osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, funkcjonuje jako zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej i w całości finansowany jest ze środków Wojewody. Ośrodek rozpoczął działalność 1 grudnia 2001r. W minionym roku nasze działania obejmowały:

- prowadzenie placówki dziennej działającej na podstawie programów wspierająco-aktywizujących, edukacyjnych opracowanych dla każdego uczestnika indywidualnie z zapewnieniem transportu w miarę potrzeb  i możliwości.

- tworzenie i prowadzenie programów wspierających niezależne samodzielne życie oraz uczestnictwo w życiu społecznym osób dorosłych zwłaszcza przygotowanie do pracy, zatrudnienie, mieszkalnictwo chronione, życie kulturalne i rekreacje, ruch self-advocates czyli samodzielna obronę swoich praw poprzez osoby z upośledzeniem umysłowym.

-  wspieranie i pomoc udzielaną rodzicom.

- promowanie i popularyzowanie nowego podejścia i nowej wiedzy   
   w zakresie niepełnosprawności intelektualnej oraz polityki
   społecznej w tej dziedzinie wpływanie na zmiany postaw
   społecznych w kierunku sprzyjającym pełnej integracji                   
   i normalizacji życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

-  współpracę przy tworzeniu prawa zapewniającego rzeczywistą realizację praw człowieka osobom z upośledzeniem umysłowym, odpowiednia pomoc dla rodzin oraz korzystne warunki działania organizacjom pozarządowym non-profit.

-  występowanie w obronie praw osób niepełnosprawnych i w interesie rodzin.

- współpracę z rządem, samorządami i różnymi partnerami
    społecznymi w twórczej realizacji prawa, w skutecznym
    zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
    w budowaniu lokalnych strategii w tej dziedzinie.

- zdobywanie funduszy.

- współpracę międzynarodową.

Przy organizowaniu życia podopiecznych uwzględnia się następujące potrzeby:

- podmiotowe traktowanie i partnerstwo ze strony personelu.

- indywidualne podejście do spraw osobistych każdego uczestnika.

- pełne zaangażowania i kompleksowa pomoc ze strony personelu
  przy rozwiązywaniu spraw i problemów podopiecznych.

- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną uczestnika,            
    a także rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

-  dostęp do kultury, oświaty i rekreacji.

- rehabilitacja społeczna obejmująca zwłaszcza podtrzymywanie            
    i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności
    niezbędnych do samodzielnego życia.

     Wyżej wymienione potrzeby są realizowane poprzez treningi terapie zajęciową w pracowniach terapeutycznych. Terapia zajęciowa i treningi jest jedną z form aktywizacji uczestników naszego domu. Jej zadaniem jest bowiem leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy. Oddziaływuje ona ogólnie na sprawność fizyczną i psychiczną jednostki. Daje każdemu możliwość i szanse wyrażenia siebie, swoich zdolności i umiejętności. W naszym ośrodku terapia zajęciowa prowadzona jest w pracowniach: plastycznej, rękodzieła artystycznego, pedagogiczno-psychologicznej, gier i zabaw, i pracowni gospodarstwa domowego.

 

REZULTATY:

Osiągnięte już dziś pewne rezultaty wychowania specjalnego przyjęte przez Zespół Wspierająco-Aktywizujący naszej placówki uwzględniają charakter i stopień niepełnosprawności zarówno intelektualnej jak i ruchowej każdego uczestnika i są to:

  1. zapewnienie wychowankom opieki
  2. zapewnienie im optymalnego rozwoju intelektualnego
  • każdy wychowanek mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy i możliwy sposób werbalnie i pozawerbalnie
  • zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
  • był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do własnego indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie sprawczości
  • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, zachowując przy tym prawo do odmienności
  • umożliwienie podopiecznym udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa poprzez kształtowanie ich kultury osobistej i społecznej
  • zapewnienie rozwoju fizycznego i zdrowotnego

      Postępowanie wspierająco-aktywizujące obejmuje trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, oraz inne formy postępowania, w tym przygotowujące do podjęcia pracy w warunkach chronionych lub otwartym rynku pracy.