Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia do OREW:

- osobisty kontakt rodziców z placówką,

- pisemny wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do OREW

- orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia     specjalnego /zespołowych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,

- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny, neurolog, pediatra)