Statut

Wykaz aktów prawnych:

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999 r. Nr 12 poz. 96, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którymi można zlecać prowadzenie badan i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. z 2004r. Nr 89, poz. 845, z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2002 r. Nr 23 poz. 225, z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2002, nr 51 poz. 458, z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 15 poz. 142 z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. Nr 56 poz. 506).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. Nr 11 poz. 114) .
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 r. Nr 61 poz. 624, z pózn. zm.).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. 2004 r. Nr 26 poz. 232).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 69, poz. 635, z późn. zm.).
 16. konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku (Dz. U. 1991 r., Nr 120 poz. 526, z późn. zm.)
 17. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.
 18. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r., Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.).
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 19, poz. 167).
 20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz.U. z 1997 r., Nr 14, poz. 76).
 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r., Nr 168, poz. 1324).

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie

STATUT

Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Rymanowie

Konwencja Praw Dziecka art. 23

„Państwa – Strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego psychicznie i fizycznie do szczególnej troski – zwłaszcza do osiągnięcia przez nie jak najwyższego stopnia osobowego rozwoju.”

„Uznając szczególne potrzeby dziecka niepełnosprawnego, pomoc ... ma zapewnić aby niepełnosprawne dziecko posiadało skuteczny dostęp do oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki rehabilitacyjnej, przygotowania zawodowego oraz możliwości rekreacyjnych realizowany w sposób prowadzący do osiągnięcia przez dziecko jak najwyższego stopnia zintegrowania ze społeczeństwem oraz osobistego rozwoju.”

DEKLARACJA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE - ONZ

pkt. 2. „Osoba niepełnosprawna intelektualnie ma prawo do odpowiadającej jej potrzebom opieki lekarskiej i usprawniania fizycznego oraz nauki i szkolenia, rehabilitacji i poradnictwa w takim zakresie, aby umożliwić jej maksymalny rozwój posiadanych uzdolnień i potencjalnych możliwości.”

...

pkt. 4. „Kiedy tylko jest to możliwe, osoba niepełnosprawna intelektualnie powinna żyć razem z własną rodziną, względnie z rodziną zastępczą i uczestniczyć w różnych formach życia społecznego. Rodzina, z którą zamieszkuje, powinna otrzymać pomoc.”

 

 

 

§ 1

1.     Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Rymanowie jest niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie.

2.     Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Rymanowie powołany jest w drodze uchwały Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na pisemny wniosek Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie.

3.     Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy ma siedzibę w Rymanowie przy ul. Dworskiej nr 40.

4.     Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Rymanowie działa na podstawie:

1)          ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

2)          ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

3)          ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

4)          statutu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz innych aktów wewnętrznych.

 1. We wszystkich zakresach objętych statutem Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczy w Rymanowie realizuje idee oraz założenia metodyczne Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a także uchwały jego organów.

 

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)     PSONI – należy przez to rozumieć Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;

2)     PSONI Koło w Rymanowie – należy przez to rozumieć  Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie;

3)     OREW – należy przez to rozumieć Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w      Rymanowie;

4)     Zarząd Koła - należy przez to rozumieć Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie;

5)     nauczycielach — należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych wymienionych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

6)     wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujące poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze obowiązek szkolny i obowiązek nauki, uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, pacjentów w rozumieniu przepisów o ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

7)     niepełnosprawności intelektualnej – należy przez to rozumieć upośledzenie umysłowe lub niedorozwój umysłowy;

8)     zespole terapeutycznym – należy przez to rozumieć zespółspecjalistów powoływany w danym okresie organizacyjnym przez dyrektora OREW do pracy z konkretnym wychowankiem dla określania, wdrażania, realizacji i ewaluacji indywidualnego programu;

9)     terapeucie prowadzącym – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora OREW dla każdego wychowanka nauczyciela lub innego specjalistę, który jest odpowiedzialny za koordynację pracy zespołu terapeutycznego w zakresie diagnozy, realizacji oraz ewaluacji indywidualnego programu;

10) księdze wychowanków – należy przez to rozumieć księgę, do której wpisuje się chronologicznie imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia wychowanka, PESEL, adres zamieszkania i zameldowania wychowanka, imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) i adresy ich zamieszkania, datę i miejsce przyjęcia oraz datę i przyczynę skreślenia z księgi wychowanków, a także numer i adres szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie której wychowanek mieszka oraz nazwę i adres placówki, do której wychowanek został przeniesiony;

11) rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych;

12) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie.

 

§ 3

 1. OREW przeznaczony jest dla wychowanków w wieku od 3 do 25 roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku.
 2. Do OREW przyjmowani są wychowankowie na podstawie wniosku złożonego przez rodziców lub jednego z rodziców, do którego dołączono, w zależności od formy uczestnictwa:

1)             orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

2)             orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

3)             orzeczenie o niepełnosprawności lub ostopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;

4)             skierowanie od lekarza;

5)             decyzję dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których wychowanek mieszka zezwalającą na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

 1. Decyzję o przyjęciu wychowanka do OREW podejmuje dyrektor. Decyzja ma formę pisemną.
 2. Decyzja o przyjęciu do OREW stanowi podstawę wpisu wychowanka do księgi wychowanków.
 3. Dyrektor powiadamia o przyjęciu wychowanka do OREW oraz informuje o spełnianiu przez wychowanka obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie której wychowanek mieszka.
 4. Skreślenie wychowanka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z księgi wychowanków następuje z chwilą przekroczenia wieku realizacjiobowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
 5. Skreślenie wychowanka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z księgi wychowanków może nastąpić w każdym czasie na wniosek rodziców lub jednego z rodziców
 6. Dyrektor powiadamia pisemnie dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie, której wychowanek mieszka, o jego skreśleniu z księgi wychowanków realizujących w OREW obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

 

 

 

§ 4

 1. Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnychpotrzeb i możliwości rozwojowych.
 2. Celami szczegółowymi w stosunku do wychowanków są:

1)             poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu;

2)             poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jej pogarszaniu;

3)             poprawa sprawności procesów poznawczych;

4)             rozwój osobowości;

5)             rozwój samoakceptacji, poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie;

6)             rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikacji, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych;

7)             rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących;

8)             rozwój umiejętności współżycia w grupie;

9)             rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji.

3.     Celami szczegółowymi w stosunku do rodziny są:

1)           wsparcie w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka;

2)           wsparcie rodziny w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz problemowych, w tym trudnych emocjonalnie;

3)           rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem;

4)           wykształcenie korzystnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych w środowisku lokalnym;

5)           wsparcie działań na rzecz poczucia solidarności z innymi rodzicami i poczucia tożsamości z PSONI;

6)           stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ruchu samopomocowego rodziców oraz ich aktywności obywatelskiej;

7)           wsparcie rodziny w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami w zakresie oddziaływania rehabilitacyjnego i edukacyjnego oraz opiekuńczego.

 

§ 5

1)             Cele OREW realizowane są poprzez następujące zadania:

1)        realizację rocznego przygotowania przedszkolnego;

2)        realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;

3)        opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań obejmującą w szczególności pomoc przy: przemieszczaniu się, czynnościach fizjologicznych, utrzymaniu higieny, spożywaniu pokarmów, ubieraniu i rozbieraniu się i ochronę przed niebezpieczeństwem;

4)        rehabilitację społeczno - zawodową, leczniczą i opiekę zdrowotną w ramach świadczeń specjalistycznych.

5)          Cele OREW określone w § 4 ust. 2 są realizowane w następujących formach:

1)        roczne przygotowanie przedszkolne,

2)        kształcenie specjalne,

3)        zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

6)             Cele OREW w stosunku do rodziny określone w § 4 ust. 3 są realizowane w następujących formach:

1)       warsztaty, wykłady i seminaria;

2)       poradnictwo specjalistyczne;

3)       zajęcia rekreacyjne, terapeutyczno – rehabilitacyjne, w tym wyjazdowe;

4)       interwencyjna opieka całodobowa;

5)       spotkania, wystawy, prezentacje popularyzujące potencjalne możliwości i prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną do godnego życia.

 

§ 6

 1. W stosunku do wychowanka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowywany i realizowany jest wielodyscyplinarny, indywidualny program zgodny z rozpoznanymi potrzebami wychowanka, zaleceniami specjalistów oraz podstawą programową kształcenia ogólnego.
 2. W stosunku do wychowanka posiadającego orzeczenie  o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych opracowywany i realizowany jest wielodyscyplinarny, indywidualny program rehabilitacyjno – rewalidacyjno – wychowawczo - opiekuńczy zgodny z rozpoznanymi potrzebami wychowanka oraz zaleceniami specjalistów.
 3. Programy, o których mowa w ust. 2 i 3:

1)          opracowuje, we współpracy z rodzicami  zespół terapeutyczny;

2)          podlegają ewaluacji oraz modyfikacji w kierunku tworzenia nowych szans rozwojowych i przystosowawczych;

3)          wymagają pisemnej akceptacji rodziców i zatwierdzenia przez dyrektora;

4)          w określonym zakresie powinny być współrealizowane przez rodziców w domu;

 1. OREW pracuje zgodnie z programem wychowawczym zatwierdzonym przez Radę Programową obejmującym:

1)     działalność opiekuńczą;

2)     edukację prozdrowotną;

3)     edukację ekologiczną;

4)     edukację prospołeczną;

5)     edukację regionalną;

6)     edukację przez sztukę;

7)     profilaktykę niedostosowania społecznego.

 1. W programie wychowawczym OREW uwzględnia się potencjał poszczególnych wychowanków i ich potrzeby wychowawcze.
 2. OREW w porozumieniu z Zarządem Koła realizuje także inne programy niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w § 4.

 

§ 7

Organami OREW są:

1)             Dyrektor;

2)             Rada Programowa.

 

§ 8

 1. Dyrektora zatrudnia Zarząd Koła.
 2. Obowiązki dyrektora określa Zakres obowiązków i odpowiedzialności dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie
 3. Dyrektor odpowiada za politykę personalną OREW.
 4. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników OREW.
 5. Dyrektor określa zakres czynności, kompetencji i odpowiedzialności pracowników OREW.
 6. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1)     organizowanie pracy oraz kierowanie bieżącą działalnością OREW;

2)     organizowanie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

3)     realizowanie uchwał Zarządu Koła;

4)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

5)    nadzór nad realizacją umów w zakresie świadczeń zdrowotnych i innych programów realizowanych przez OREW;

6)    kierowanie pracami Rady Programowej;

7)    realizowanie uchwał Rady Programowej;

8)    zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom oraz pobytu wychowankom OREW;

9)    dbanie o atmosferę twórczej współpracy, równości i wzajemnego szacunku pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami, rodzicami i osobami niepełnosprawnymi;

10)przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych;

11)dobór, podnoszenie kwalifikacji, organizację i ocenę pracy pracowników.

 1. Dyrektor ściśle współpracuje z Zarządem Koła i księgowością w zakresie realizacji zadań statutowych oraz prawidłowej gospodarki finansowej OREW.
 2. Dyrektor składa Zarządowi Koła roczne sprawozdanie z działalności OREW.
 3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Programową i Sekcją Rodziców, o której mowa w § 10.

 

§ 9

 1. Rada Programowa jest stałym, kolegialnym organem OREW powołanym do wielospecjalistycznego i kompleksowego rozważania, opracowywania i rozstrzygania, w granicach kompetencji, spraw diagnostycznych, programowych, terapeutycznych, wychowawczych, metodycznych i organizacyjnych, z uwzględnieniem podejścia innowacyjnego.
 2. RadęProgramowąpowołuje i kieruje jej działalnością dyrektor.
 3. W skład Rady Programowej wchodzą: nauczyciele, lekarz, psycholog, fizjoterapeuci, logopeda, pracownik socjalny oraz inni specjaliści powołani do programowania i kompleksowej realizacji oferty OREW.
 4. Szczegółowe zadania Rady Programowej określa Regulamin działalności Rady Programowej opracowany przez dyrektora i zatwierdzany przez Zarząd Koła.
 5. Rada Programowa może zapraszać na zebrania inne osoby niezbędne do wypełniania swoich zadań, w tym ekspertów zewnętrznych.

 

§ 10

 1. Rodzice wychowanków OREW tworzą Sekcję Rodziców.
 2. Sekcja Rodziców wybiera spośród siebie trzyosobową Grupę Koordynacyjną, która ściśle współpracuje z dyrektorem oraz z wydelegowanym do tego celu członkiem Zarządu Koła.
 3. Sekcja Rodziców, poprzez Grupę Koordynacyjną, ma prawo zgłaszać dyrektorowi oraz wydelegowanemu członkowi Zarządu Koła problemy wynikające z działalności OREW, występować z inicjatywami ulepszania jego działań, wzbogacania programu, rozwoju OREW oraz rozwoju programu całego PSONI Koło w Rymanowie.
 4. Zarząd Koła i dyrektor rozpatrują wnioski zgłaszane przez Sekcję Rodziców za pośrednictwem Grupy Koordynacyjnej.
 5. Zakres działalności Sekcji Rodziców określa Regulamin Sekcji Rodziców zatwierdzony przez Zarząd Koła.

 

§ 11

 1. OREW funkcjonuje nie mniej niż 8 godzin dziennie we wszystkie dni robocze, zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
 2. Decyzję o przerwie w  działalności  OREW na wniosek dyrektora skonsultowany z Sekcją Rodziców podejmuje Zarząd Koła.
 3. W okresie przerwy, o której mowa w ust. 2, OREW może organizowaćzajęcia stanowiące rozszerzenie i wzbogacenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej i rekreacyjnej za zgodą Zarządu Koła.
 4. Cele określone w § 5. realizowane są w następujących formach organizacyjnych:

1)       Oddziałach wychowania przedszkolnego;

2)       oddziałach edukacyjno-terapeutycznych;

3)       zespołach rewalidacyjno - wychowawczych ;

4)       indywidualnych zajęciach rewalidacyjno –wychowawczych;

5)       indywidualnych i grupowych zajęciach rehabilitacyjnych;

6)       zespołowych formach aktywności ekspresyjnej i rekreacyjnej;

7)        innych formach rehabilitacji społecznej, w tym wyjazdowych.

 1. Komórkami organizacyjnymi do realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej są:

1)        ośrodek rehabilitacji dziennej;

 1. OREW zobowiązany jest do twórczego poszukiwania innych form, zwłaszcza terapii, edukacji, rekreacji i integrującego włączania wychowanków w życie środowiska, poza siedzibą, w społeczności lokalnej, z wykorzystaniem ogólnodostępnych zasobów społecznych, zwłaszcza przeznaczonych dla grup rówieśniczych.
 2. OREW prowadzi bibliotekę, której zasoby udostępniane są wychowankom oraz innym osobom z niepełnosprawnością intelektualną niebędącym wychowankami, rodzicom, pracownikom i innym zainteresowanym, na warunkach określonych przez Zarząd Koła.
 3. Biblioteka gromadzi również wydawnictwa w tekście łatwym do czytania.
 4. OREW propaguje czytelnictwo wydawnictw PSOUU, zwłaszcza czasopisma „Społeczeństwo dla Wszystkich”.
  1. OREW prowadzi wypożyczalnię pomocy terapeutycznych, sprzętu rehabilitacyjnego i innego, których zasoby udostępniane są w pierwszej kolejności wychowankom oraz innym osobom z niepełnosprawnością intelektualną niebędącym wychowankami, rodzicom, pracownikom i innym zainteresowanym, na warunkach określonych przez Zarząd Koła.
  2. OREW umożliwia przeprowadzenie praktyk zawodowych, badań, zbieranie materiałów do prac licencjackich, magisterskich, dyplomowych, doktorskich lub innych w zakresie prowadzonej działalności, studentom szkół wyższych, na warunkach określonych przez Zarząd Koła.

 

§ 12

 1. Działalność OREW jest dokumentowana zgodnie z odrębnymi przepisami.
  1. Dokumentacja OREW obejmuje:

1)       arkusz organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Koła;

2)       księgę wychowanków;

3)       ramowe plany nauczania na poszczególne etapy edukacyjne;

4)       programy edukacyjno – terapeutyczne oddziałów i zespołów;

5)       program wychowawczy;

6)       tygodniowe rozkłady zajęć oddziałów i zespołów oraz zajęć indywidualnych;

7)       protokoły posiedzeń Rady Programowej;

8)       dokumentację pracy zespołów terapeutycznych;

9)       rejestr wymiaru usług medycznych świadczonych wychowankom;

10)   indywidualną dokumentację wychowanków określoną w §12 ust.3;

11)   dzienniki zajęć oddziałów, zespołów i specjalistów;

12)   wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

13)   dokumentację dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli;

14)    plany i programy wewnętrznego doskonalenia pracowników;

15)    dokumentację personalną i inną zgodnie z odrębnymi przepisami;

16)    dokumentację medyczną zgodnie z odrębnymi przepisami;

17)    sprawozdawczość, w tym statystyczną, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.    OREW zobowiązany jest do dokumentowania i archiwizowania pobytu wychowanka poprzez gromadzenie materiałów dokumentujących:

1)    podstawę przyjęcia wychowanka do OREW:

a)    wniosek rodziców o przyjęcie do OREW,

b)   informację o przebiegu realizowania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,

c)    decyzję administracyjną dyrektora szkoły macierzystej o realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą macierzystą,

d)   orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

e)    orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

f)    orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,

g)   skierowanie od lekarza, które jest wymagane w przypadku korzystania ze świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej;

2)   diagnozę oraz  badania i czynności uzupełniające (diagnoza wielospecjalistyczna, ocena funkcjonowania wychowanka, zaszyty obserwacji, narzędzia diagnostyczne);

3)   indywidualne programy ( indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, indywidualne programy rehabilitacyjno-rewalidacyjno-wychowawczo-opiekuńcze);

4)   ocenę postępów w realizacji indywidualnych programów;

5)   ewaluację indywidualnych programów;

6)   inne wynikające z funkcjonowania i potrzeb placówki (np. oświadczenia o zgodzie na przetwarzane danych osobowych, zgoda rodziców/opiekunów prawnych/dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na używanie ich wizerunku, plany i programy działań w zakresie współpracy z rodziną, niezbędna dokumentacja zdrowotna wynikająca z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz wewnętrznego porządku prawnego).

4.     Za prawidłowe dokumentowanie procesu edukacji i rehabilitacji, terapii i opieki nad wychowankiem odpowiada terapeuta prowadzący.

 

§ 13

1.     W pracy z wychowankami pracownicy OREW kierują się następującymi zasadami:

1)        szacunku dla wychowanka;

2)        dbałości o jego dobre samopoczucie;

3)       skoordynowanego, kompleksowego, wielodyscyplinarnego, intensywnego oddziaływania rehabilitacyjno – terapeutyczno – rewalidacyjno - edukacyjno- wychowawczego;

4)       pozytywnego programowania indywidualnego we wszystkich sferach rozwoju wychowanka;

5)        wyzwalania i wykorzystywania potencjału wychowawczego grupy rówieśniczej;

6)       ciągłości oddziaływań z uwzględnieniem ewaluacji oraz dostosowania zadań i form do stanu i wieku wychowanków.

2.     We współpracy z rodziną pracownicy OREW kierują się następującymi zasadami:

1)  wspierania psychicznego;

2)  dążenia do zaakceptowania przez rodziców sytuacji dziecka i własnej, zrozumienia jego potrzeb oraz zasad pracy z dzieckiem;

3)  pomocy w rozwiązywaniu problemów życia rodziny jako całości i poszczególnych jej członków, jeżeli trudności mają związek z wychowankiem;

4)  wzmacniania gotowości i umiejętności radzenia sobie bez pomocy tam, gdzie jest to możliwe;

5)  samopomocowego i solidarnościowego zaangażowania w życie społeczności OREW oraz PSONI Koło w Rymanowie;

6)  szacunku i empatii oraz partnerskiej współodpowiedzialności w zakresie realizacji  procesu rehabilitacyjno – edukacyjno - wychowawczego wychowanka na terenie OREW i jego kontynuacji poza placówką.

 1. Wychowanek OREW ma prawo do:

1)             godnego traktowania, a zwłaszcza: ochrony przed poniżaniem, zachowania intymności w odpowiednich sytuacjach, traktowania stosownego do wieku itp.;

2)             przestrzegania wobec niego zasad zdrowia psychicznego, w tym: dbania o dobre samopoczucie, możliwość osiągania sukcesów, ochrony przed lękiem, itp.;

3)             ochrony przed jakimkolwiek zagrożeniem fizycznym i psychicznym, w tym molestowaniem i wykorzystywaniem seksualnym;

4)             do korzystania z profesjonalnie przygotowanego, kompleksowego, wielodyscyplinarnego programu pomocy i do jego ciągłej, równie profesjonalnej realizacji;

5)             uczestnictwa w zbiorowych formach życia OREW i społeczności lokalnej;

6)             zgłaszania wniosków i skarg oraz wyrażania swoich opinii i niezadowolenia;

7)             zaopatrzenia w sprzęty, materiały i pomoce do zajęć oraz środki pomocnicze umożliwiające mu aktywne, stosowne do możliwości uczestnictwo w różnych formach działalności placówki;

8)             ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 1. Wychowanek OREW, w miarę swych możliwości, powinien:

1)             systematycznie uczęszczać na zajęcia;

2)             aktywnie uczestniczyć w realizowaniu – dostosowanego do jego potrzeb kompleksowego, wielodyscyplinarnego programu;

3)             przestrzegać zasad współżycia społecznego.

 

§ 14

 1. W OREW zatrudnieni są pracownicy merytoryczni i obsługowi w zależności od przyjętego do realizacji programu, zgodnie z Opisem stanowisk pracy w Ośrodku – Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie.
 2. Zasady zatrudniania, kwalifikacje, warunki pracy i płacy oraz prawa i obowiązki pracowników określa Regulamin Pracy i Wynagradzania Pracowników Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie.
 3. Pracownicy OREW obowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i etyką zawodową.

 

§ 15

Nadzór nad OREW sprawują:

1)     w zakresie organizacyjnym, finansowym i administracyjnym – Zarząd Koła PSONI Koło w Rymanowie;

2)     w zakresie nadzoru pedagogicznego – właściwy miejscowo Kurator Oświaty;

3)     w zakresie nadzoru medycznego – Zarząd Koła PSONI Koło w Rymanowie;

4)     w zakresie spełniania wymogów dotyczących niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej – organ rejestrowy właściwy dla lokalizacji OREW.

 

§ 16

Środki na działalność OREW pochodzą z:

1)     dotacji odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego – na działalność oświatową w ramach części oświatowej subwencji ogólnej,

2)    kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia;

3)    innych niż wymienione w pkt. 1 i 2 pozyskanych przez PSOUU Koło w Rymanowie,             w tym dotacji i darowizn.

 

§ 17

 1. Sprawy organizacyjne i inne nieuwzględnione w niniejszym Statucie, a określające cechy, zasady i porządek funkcjonowania, są ujęte w regulaminie  OREW. Dotyczy to zwłaszcza określenia obszaru działania, dni i godzin funkcjonowania, zasad korzystania, sposobu zgłaszania skarg, wniosków i innych.
 2. Regulamin OREW opracowuje dyrektor i przedstawia go do zatwierdzenia Zarządowi Koła.
 3. Propozycje zmian w niniejszym Statucie i w regulaminie OREW przygotowuje dyrektor i przedstawia go do zatwierdzenia przez Zarząd Koła.

 

 

 

Statut Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie  przyjęto uchwałą Zarządu Koła Nr 64 z dnia 3 października 2011r.  i obowiązuje od dnia 03.10.2011r.

 

Zarząd Koła PSOUU  w Rymanowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZ do RAMOWEGO STATUTU

Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczego

 

Uwagi ogólne

            Zapisy RAMOWEGO STATUTU OREW dotyczą każdego OREW i wymagają dostosowania szczegółów do specyfiki działalności. W szczególności dotyczy to:

 1. § 1 ust.1

Jeżeli OREW ma nadane imię, to zapis tego paragrafu powinien je uwzględniać, np. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy im. Krystyny Rajtar w Jarosławiu.

 1. § 1 ust. 3

Jeżeli OREW posiada filie należy je uwzględnić, np. OREW ma siedzibę w Jarosławiu na os. Witosa 18, przy ul, Podzamcze 41 (filia miejscowa), Oleszycach ul. Zamkowa 61 A (filia zamiejscowa).

 1. § 2 pkt. 5

W Regulaminie OREW należy zawrzeć zapisy zamieszczone poniżej.

 

Nauczyciele, którym powierzono prowadzenie oddziału lub zespołu zobowiązani są w szczególności do:

 1. określenia  zakresu i ustalenia form opieki i wsparcia sprawowanego przez pomoc nauczyciela dla  każdego  wychowanka;
 2. utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami wychowanków w różnych formach, wspólne z rodzicami planowanie i organizowanie różnych form aktywności zespołowej, która rozwija i integruje tworząc wspólnotę, jej tradycję i obrzędowość;
 3. bieżącej kontroli systematycznej realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 4. działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej;
 5. administrowania działalnością oddziału i zespołu jako grupy formalnej;
 6. programowania i planowania pracy wolontariuszy zgłoszonych do współpracy;
 7. prowadzenia dokumentacji pracy własnej i  ustalonej przez Radę Programową.

 

 1. § 2 pkt. 6

Wychowanka należy zdefiniować w zależności od zakresu i form prowadzonej działalności, np. jeżeli OREW nie prowadzi wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, to definicja wychowanka nie będzie zawierała dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.

 1. § 3 ust. 1

W tej części statutu należy określić przedział wiekowy wychowanków, zgodnie z realizowanymi celami i formami organizacyjnymi, np. placówki, które nie posiadają w swojej ofercie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju wpisują przedział wiekowy 3 – 25 roku życia.

 1. § 5 i § 11 ust. 4 i 5

W przypadku tych części statutu z kafeterii wszystkich możliwych form organizacyjnych, form realizacyjnych OREW w statucie należy wymienić wyłącznie aktualnie oferowane.

 1. § 6 ust. 5

Należy wpisać te elementy, który składają się na program wychowawczy OREW.

 1. § 9 ust. 4

W regulaminie Rady Programowej powinny się znaleźć zapisy zawarte poniżej. Do realizacji swoich zadań Rada Programowa powołuje komisje i zespoły problemowe oraz określa zakres ich prac. Przewodniczącego komisji lub zespołu powołuje Dyrektor. Cele i zadania zespołów i komisji Rady Programowej obejmują w szczególności:

 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli ,innych specjalistów oraz rodziców dla uzgodnienia sposobu tworzenia i realizacji indywidualnych programów;
 2. korelowanie  form i metod pracy z wychowankiem, a także uzgadnianie opinii w sprawie oceny postępów i ewaluacji indywidualnych programów;
 3. wspólne wypracowywanie kryteriów i narządzi wykorzystywanych do oceny postępów w edukacji i funkcjonowaniu;
 4. wspólne z Sekcją Rodziców opiniowanie przygotowanych w placówce innowacji, programów autorskich, narzędzi diagnostycznych, ankiet;
 5. ustalenie organizacji wewnętrznego doskonalenia pracowników;
 6. planowanie strategii rozwoju OREW.

 

 1. § 11 ust. 7,  8, 10

Zapisy należy zastosować wyłącznie, jeśli w placówce znajduje się biblioteka i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy terapeutycznych.

 1. § 12 ust. 2

W statucie należy wymienić rodzaje dokumentów, które są stosowane ze względu na rodzaj i formę prowadzonych działań przy uwzględnieniu wymagań instytucji finansujących, nadzorujących i kontrolnych.

 1. § 12 ust. 3

W statucie należy wymienić rodzaj dokumentów, które są stosowane ze względu na rodzaj i formę prowadzonych działań przy uwzględnieniu wymagań instytucji nadzorujących i kontrolnych. Dokumentacja musi obejmować:

1)        dokument,  która stanowi podstawę przyjęcia wychowanka do OREW, tj:

a)                              wniosek rodziców o przyjęcie do OREW;

b)                             informację o przebiegu realizowania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;

c)    decyzję administracyjną dyrektora szkoły macierzystej o realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą macierzystą;

d)   oraz z poniższej kafeterii dokumentów wskazać te, które faktycznie stanowią podstawę przyjęcia wychowanka do OREW:

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
 •  orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub ostopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • skierowanie od lekarza, które jest wymagane w przypadku korzystania ze świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej;

2)        diagnozę (np. diagnoza wstępna, diagnoza funkcjonalna, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania wychowanka, diagnoza logopedyczna, diagnoza medyczną, dzienniki obserwacji);

3)        indywidualne programy (np. indywidualne programy edukacyjno terapeutyczne,  indywidualne programy rehabilitacyjno-rewalidacyjno-wychowawczo-opiekuńcze, indywidualne programy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka);

4)        realizację indywidualnych programów (np. dzienniki zajęć indywidualnych, karty pobytu wychowanka, plany zajęć programowych wraz z ewidencją frekwencji wychowanka, karty zabiegów i treningów);

5)        ewaluację indywidualnych programów;

6)        inne wynikające z funkcjonowania i potrzeb OREW (np. oświadczenia o zgodzie na przetwarzane danych osobowych, zgoda rodziców/opiekunów prawnych/dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na używanie ich wizerunku, np. niezbędne dane o sytuacji bytowej i rodzinnej wychowanka, plany i programy działań w zakresie współpracy z rodziną, niezbędna dokumentacja zdrowotna wynikająca z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz wewnętrznego porządku prawnego).

 

W momencie zwiększenia lub zmniejszenia oferty proponowanej przez OREW należy bezwzględnie dokonać zmiany w statucie.

Uwagi szczegółowe

 1. § 2 pkt. 10

„(…) oraz nazwę i adres placówki, do której wychowanek został przeniesiony”.

Zapis ten ma na celu monitorowanie losów wychowanków, którzy z różnych powodów opuszczają OREW.

 

 

 1. § 3 ust. 6 i 7

-        w przypadku wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzeniem umysłowym) w stopniu znacznym lub umiarkowanym skreślenie z księgi wychowanków z powodu przekroczenia wieku uprawniającego do uczestniczenia w zajęciach w  OREW następuje z końcem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy wymagany wiek,

-        w przypadku wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzeniem umysłowym) w stopniu głębokim skreślenie z księgi wychowanków z powodu przekroczenia wieku uprawniającego do uczestniczenia w zajęciach w  OREW następuje z dniem osiągnięcia przez wychowanka 25 roku życia.

 

 1. § 5 ust. 1 p. 3

Rehabilitację społeczną należy rozumieć jako celowe, złożone, indywidualnie zróżnicowane działanie ukierunkowane na wychowanka. Rehabilitacja może być definiowana jako działanie (np. trening umiejętności społecznych, terapia funkcjonalna) lub jako forma organizacyjna  (np. różne formy mieszkalnictwa).

 

4.       Statut OREW nie określa praw i obowiązków rodziców/prawnych opiekunów wychowanków. Zapisy zamieszone poniżej powinny się zaleźć w regulaminie OREW.

Rodzice wychowanków OREW mają prawo do:

-       pełnej informacji o wychowanku oraz realizacji indywidualnego programu;

-       uczestniczenia w tworzeniu programu oraz w omawianiu postępów i trudności;

-       uczestniczenia w życiu społeczności i w pracach na rzecz ośrodka;

-       zgłaszania skarg i wniosków; 

-       ochrony danych osobowych.

Rodzice wychowanków OREW mają obowiązek:

-       dbania o systematyczne uczęszczanie dziecka na zajęcia. W przypadku nieobecności - pisemnego usprawiedliwienia jej a w przypadku nieobecności dłuższej niż 5 dni – dostarczenia zaświadczenia lekarskiego;

-       dbania o higienę osobistą dziecka oraz czystość odzieży;

-       nie przyprowadzania dziecka chorego, a po zakończonej chorobie do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczęszczania na zajęcia;

-       uczestniczenia w zajęciach otwartych i zebraniach rodziców;

-       współpracowania ze specjalistyczną kadrą poprzez realizację w domu ustaleń wynikających z indywidualnego programu oraz dostarczania wiarygodnych informacji o sytuacji i zachowaniach dziecka w domu;

-       angażowania się w życie społeczności OREW, podejmowania różnorodnych prac na jego rzecz;

-       przestrzegania zasad współżycia społecznego w kontaktach z innymi rodzicami oraz kadrą;

-       dbania o uaktualnianie orzeczeń wymaganych prawem i zaświadczeń związanych z organizacją nauki, opieki zdrowotnej i socjalnej;

-       współpracy z Zarządem Koła w sprawie zabezpieczenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego dowozu wychowanka do OREW;

-       dbania o dobre imię Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz OREW;

-       uczestniczenia w życiu PSONI Koło w …… oraz – podejmując się konkretnych zadań – przyczyniania się do jego dobrej kondycji, a także do realizacji misji i celów Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.