Oferta edukacyjno-terapeutyczna

W OREW prowadzimy:

-edukację

-terapię

-rehabilitację leczniczą

Naszym celem jest rozwój autonomii wychowanka, jego personalizacja i socjalizacja oraz wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości by w miarę własnych możliwości żył w społeczeństwie, jako osoba posiadająca pełne prawa i samorealizująca się poprzez wybrane przez siebie formy aktywności.

EDUKACJA

Nauczanie, wychowanie oraz terapię realizujemy w oparciu o Indywidualne Programy Zajęć dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim oraz Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Programy dla każdego wychowanka są opracowane (w oparciu o wielospecjalistyczną diagnozę) przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: lekarz, nauczyciel, psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta. Realizacja programów odbywa się w czasie codziennych zajęć prowadzonych przez nauczycieli w zespołach rewalidacyjno- wychowawczych oraz
oddziałach edukacyjno- terapeutycznych. Wychowankowie OREW na miarę swoich możliwości zdobywają umiejętności dzięki którym:                                                                        

-mogą porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie wyrażając swe potrzeby, pragnienia, decyzje
-zdobywają maksymalną samodzielność w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych co wiążę się m.in. z usprawnianiem dużej i małej motoryki
-mogą uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami społeczeństwa, znając i przestrzegając normy społeczne-mają szansę na samostanowienie i dokonywanie wyborów                       

TERAPIA

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna dostosowana jest do potrzeb i możliwości wychowanków z uwzględnieniem ich mocnych stron i zainteresowań oraz mechanizmów adaptacyjnych.  Prowadzona jest w formie indywidualnej i grupowej. Przez indywidualne oddziaływanie terapeutyczne wzmacnia się pozytywne emocje i zachowania wychowanków, a  zmniejsza się lub eliminuje zachowania niepożądane, nieakceptowane społecznie. Ponadto, wychowankowie kształtują i rozwijają nowe umiejętności w sferze poznawczej, emocjonalno- motywacyjnej i osobowościowej. W terapii grupowej kładzie się nacisk na rozwój społeczny wychowanków m. in. zrozumienie siebie, kształtowanie właściwych relacji w grupie, przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego i podejmowanie przez wychowanków różnorodnych ról społecznych. Psycholog w pracy z w wychowankami wykorzystuje m. in. metody: stymulację wielozmysłową, elementy dramy, ćwiczenia i gry psychologiczne, zabawy parateatralne, symulację, mapę pojęciową, trening ekspresji emocjonalnej, ćwiczenia relaksacyjne, rozmowę kierowaną.

Psycholog współpracuje z rodzicami w ramach konsultacji .

 

Terapia logopedyczna 

Celem terapii logopedycznej jest umożliwienie wychowankom zdobycie umiejętności komunikowania się z otoczeniem w sposób werbalny bądź niewerbalny. Działania podejmowane przez logopedę zmierzają do jakościowego i ilościowego wzbogacania mowy czynnej i biernej, usprawnienia aparatu artykulacyjnego oraz korygowania istniejących zaburzeń. Formy i metody pracy  uwzględniają zarówno możliwości wychowanka jak i jego potrzeby.   Dla wychowanków, u których nie rozwinęła się mowa wprowadzane są metody komunikacji alternatywnej : Program Rozwoju komunikacji Makaton oraz PCS.   W terapii logopedycznej wykorzystuje się m.in. metody: integrację odruchów ustno- twarzowych według dr Swietłany Masgutowej, ustno- twarzową terapię regulacyjną według Castillo- Moralesa, terapię dysfunkcji ustno- twarzowych z zastosowaniem stymulacji sensomotorycznej, elementy metody werbo- tonalnej, masaż logopedyczny na zewnątrz i wewnątrz jamy ustnej, elementy terapii ręki, ćwiczenia artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe. Logopeda współpracuje z rodzicami w ramach konsultacji.

 

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności , zajęć i pracy. Celem terapii zajęciowej jest działanie rehabilitacyjne, polisensoryczne prowadzące do usprawniania i kompensacji zaburzonych funkcji .Realizuje się go przez organizowanie zajęć wytwórczych stosując różnorodne techniki terapeutyczne. W naszej placówce pracując z wychowankami korzystamy z technik: origami, decupage, mozaiki, rysunku, malowania farbami, kolażu, szydełkowania, iris foldingu, scrapbookingu. Wychowankowie uczestniczą m.in. w wykonywaniu stroików,  zajęciach w pracowni kulinarnej, ćwiczeniach ruchowych, zabawach manipulacyjnych, tematycznych, dydaktycznych i muzycznych, treningach nawiązywania relacji społecznych, własnej aktywności, prawidłowego zachowania się, asertywności. Każde zajęcia umożliwiają uczestnikom rozbudzenie kreatywności i stwarzają warunki do ujawnienia potrzeby tworzenia. Działania wydobywają siłę i energię, które pozytywnie wpływają na rozwój i podnoszą motywację, dają możliwość zmiany sztywnych przekonań, ułatwiają rozwiązywanie konfliktów oraz rozładowanie napięć.

 

 

Rehabilitacja lecznicza                                                                         

Rehabilitacja lecznicza prowadzona jest kompleksowo. Ma ona na celu likwidację dysfunkcji lub zahamowanie jej dalszego rozwoju. Prowadzimy zajęcia usprawniające, stymulujące prawidłowy schemat ruchu oraz korygujące i  kompensujące braki rozwojowe. Nasi niepełnosprawni intelektualnie wychowankowie z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i schorzeniami tj. mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką, zespołem Downa, autyzmem codziennie biorą udział w różnych formach usprawnienia ruchowego i specjalistycznych zabiegach . Dzięki prowadzonej systematycznie rehabilitacji w formie indywidualnej lub grupowej udaje się utrzymać na możliwie wysokim poziomie sprawność psychofizyczną wychowanków i zwiększyć ich aktywność.     

 

W naszym ośrodku oferujemy wychowankom: 

-terapię neurorozwojową metodą Bobath i PNF

-kinezyterapię indywidualną i grupową

-fizykoterapię ( ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, elektroterapia, hydroterapia, laseroterapia, magnetoterapia, krioterapia miejscowa)

- masaże ręczne

-masaże przyrządowe (aquavibron, fotel masujący)

Fizjoterapeuci współpracują z rodzicami w ramach konsultacji.

 

Metody pracy

W OREW w procesach nauczania, wychowania i terapii korzystamy z metod:

- Metoda Integracji Sensorycznej

-Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

- Metoda Newella  Kepharta

-Metoda Felicie Affolter

-Metoda Dobrego Startu

-Metoda EEG Biofeedback

- Metoda Stymulacji polisensorycznej według pór roku „Poranny krąg”

-Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona

-Terapia Snoezelen- Sala Doświadczania Świata

-Terapia taktylna według Swietłany Masgutowej

-Terapia Behawioralna

-Programy Aktywności Knillów

- Program Rozwoju Komunikacji Makaton

- Metody Komunikacji Alternatywnej

-Trening samoobsługi

- Trening umiejętności społecznych

-Pedagogika zabawy KLANZA

-Muzykoterapia

- Logorytmika

- Stymulacja wielozmysłowa

-Bajkoterapia

-Arteterapia

- Ergoterapia (zajęcia kulinarne, czynności porządkowe w placówce i wokół niej)

- Choreoterapia

-Drama

-Edukacja matematyczna Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej

-Techniki relaksacyjne

-Halliwick

-Masaż Shantala

W OREW prowadzimy również wspieranie rodzin wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie
w formie:

-poradnictwa: psychologicznego, logopedycznego, prawnego

- pedagogizacji rodziców: konsultacje indywidualne, szkolenia

- pomocy w zaopatrywaniu w sprzęt medyczny

-imprez integracyjnych