Misja i wizja

MOTTO

 

Dokładne poznanie dziecka to połowa drogi do jego szczęśliwego życia  i samodzielności.

 

MISJA

 

Dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka, normalizacji jego życia i przygotowanie do usamodzielnienia na miarę jego potrzeb i możliwości. Wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać wyzwaniom, które wynikają z urodzenia i wychowania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Celami szczegółowymi w stosunku do wychowanków są:
1) poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu;
2) poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jej pogarszaniu;
3) poprawa sprawności procesów poznawczych;
4) rozwój osobowości;
5) rozwój samoakceptacji, poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie;
6) rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikacji, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych;
7) rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących;
8) rozwój umiejętności współżycia w grupie;
9) rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji,
10) zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego wychowankom.

Celami szczegółowymi w stosunku do rodziny są:
1) wsparcie w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka;
2) wsparcie rodziny w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz problemowych, w tym trudnych emocjonalnie;
3) rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem;
4) wykształcenie korzystnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych w środowisku lokalnym;
5) wsparcie działań na rzecz poczucia solidarności z innymi rodzicami i poczucia tożsamości z PSONI;
6) wsparcie rodziny w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami w zakresie oddziaływania rehabilitacyjnego i edukacyjnego oraz opiekuńczego.

 

 

WIZJA

Wychowanek  niepełnosprawny osiąga:

·       autonomię

·       poprawę ogólnego stanu zdrowia i sprawności psychoruchowej oraz zapobiega jego pogarszaniu

·       maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych

·       możliwość porozumiewania się z otoczeniem w najlepszy dla niego sposób

·       zaradność w życiu codziennym, adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności  

·        ma poczucie sprawczości, rozwija swoje uzdolnienia    i zainteresowania

·       poprawę sprawności procesów poznawczych

·       możliwość uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości

·       zna i przestrzega na miarę swoich możliwości ogólnie przyjętych norm społecznych

·       umiejętność właściwego zachowania się w obiektach użyteczności publicznej

·       umiejętność podejmowania decyzji

·       umiejętność samostanowienia

 

Rodzice dziecka niepełnosprawnego:

 

·       są świadomi swoich obowiązków wobec dziecka

·       aktywnie uczestniczą w życiu placówki

·       są partnerami w działaniach podejmowanych w placówce

 

Placówka:

 

·       wzbogaca bazę dydaktyczna , merytoryczną pozwalająca na realizację zamierzonych zadań  i osiąganie sukcesów zarówno wychowanków jak i nauczycieli

·       umożliwia integrację wychowanków niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym

·       przygotowuje wychowanków do życia społecznego  w rodzinie i środowisku lokalnym

·       podejmuje działania wspierające rodziców i dające im poczucie solidarności z innymi rodzicami i z placówką

·       podejmuje współpracę z instytucjami, fundacjami celem pozyskania przyjaciół
i sponsorów

·       dba  o rozwój zawodowy kadry

            ·       kształtuje pozytywne postawy społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych