Pracownia aktywizacji zawodowej

Pracownia aktywizacji zawodowej

 

Aktywizacja zawodowa przygotowuje do pełnienia ról zawodowych. Dzięki tej formie zajęć uczestnicy doskonalą kompetencje osobiste i społeczne (tj. komunikacyjne, autoprezentacyjne, konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z aktywnością zawodową) oraz umiejętności bardziej techniczne (np. właściwej organizacji miejsca pracy), które sprzyjają znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Pracownia aktywizacji zawodowej realizuje zadania w zakresie pozyskiwania lub przywracanie  umiejętności niezbędnych w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez:

  • organizowanie  praktyk zawodowych,
  • wycieczek do zakładów pracy,  
  • rozwija się w podopiecznych samoocenę i samokontrolę w zakresie wykonywania i planowania czynności,
  • kształtuje się obowiązkowość i wytrwałość,
  • rozwija się umiejętność załatwiana spraw urzędowych,
  • zajmuje się również doradztwem zawodowym i aktywnym poszukiwaniem partnerów dla zatrudnienia uczestników WTZ.